Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden BOOKS UNLIMITED (BU)

Algemeen
Levering geschiedt onder toepassing van de leveringsvoorwaarden van het Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken in Nederland, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 1 juli 1992 onder nummer 177/1992.

  1. Op deze overeenkomst zijn onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.
  2. De koper verbindt zich de door de erkende uitgever, boekverkoper, grossier of importeur of de niet-erkende grossier op de factuur vermelde particuliere verkoopprijs resp. de door de uitgever nader vastgestelde prijs te handhaven en geen kortingen in welke vorm dan ook te geven of toe te staan.
  3. De wederverkoper-grossier verbindt zich alleen te leveren aan erkende boekverkopers, geregistreerde en wederverkopers-detaillisten die als kleinhandelaren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, uitsluitend ter doorlevering aan particulieren tegen de daarvoor geldende prijs.
  4. De wederverkoper-grossier verbindt zich bij levering aan de wederverkopende detaillisten deze leveringsvoorwaarden op te leggen door voorafgaande aan de bestelling aan de handelaren mede te delen dat de voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 juli 1992 onder nummer 177/1992 zijn gedeponeerd en dat deze op verzoek zullen worden toegezonden, alsmede door de leveringsvoorwaarden op de orderbevestiging en op de factuur volledig te vermelden. Hij zal hierop tevens de particuliere verkoopprijs per titel vermelden.
  5. Ingeval van overtreding van deze leveringsvoorwaarden is de Koninklijke Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels gemachtigd uit eigen hoofde tegen overtreders in en buiten rechte op te treden, met name tot het nemen van maatregelen ter nakoming van de leveringsvoorwaarden.
  6. Deze en de volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BU goederen en/of diensten aan afnemers levert tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door BU uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Indien enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Betalingscondities
Alle facturen zullen door de afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Indien afnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitenechtelijke incassokosten en van de eventuele gerechtelijke kosten. Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe aanleiding geeft, kan BU nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door BU geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat de koper/afnemer aan alle verplichtingen tegenover BU onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voortgekomen, heeft voldaan. De betrokken goederen mogen niet aan derden in eigendom tot zekerheid worden overgedragen en/of verpand. Indien naar oordeel van BU de mogelijkheid bestaat, dat afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan wel niet geheel zal nakomen, is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen afnemer zich niet kan verzetten. Onverminderd het hierboven in dit artikel bepaalde, worden de nog bij afnemer aanwezig zijnde goederen, die door BU zijn geleverd, geacht onbetaald gebleven te zijn.

Aansprakelijkheid
BU is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering. Elke aansprakelijkheid van BU voor bedrijfsschade of andere indirecte schade en schade wegens gederfde winst, is nadrukkelijk uitgesloten.

Overmacht
BU is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor haar redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van haar ontstane verandering in het bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

Reclames
Reclames moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons worden gemeld.

Retouren
Goederen worden alleen retour genomen wanneer zij zich in onberispelijke verkoopbare staat bevinden en nadat vooraf schriftelijk toestemming tot retourzending gegeven is. Creditering uit retouren geschiedt met leveringskorting + 5% verwerkingskosten.

Geschillen
Op de overeenkomst tussen BU en haar afnemers in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Zwolle, dan wel van de rechter der woonplaats van afnemer, zulks ter uitsluitende keuze van BU. Bij geschillen over de uitleg van de Algemene Voorwaarden indien deze ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.