Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Books Unlimited VOF

We doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Is er toch iets misgegaan? Stuur je
klacht dan naar Books Unlimited. Zorg dat de klacht duidelijk is omschreven (om welk product
of dienst gaat het?). Wij verzoeken je het gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons
kenbaar te maken.

Van Books Unlimited ontvangt je binnen 2 werkdagen een antwoord, gerekend vanaf de datum
van ontvangst. Als een klacht om een langere verwerkingstijd vraagt, krijgt je ook binnen 2
werkdagen een reactie. Daarin staat dan wanneer je een uitvoeriger antwoord kunt verwachten.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Books Unlimited partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook al bevindt je je als klant in het buitenland, of vindt de levering plaats in
het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen (Books Unlimited en kok als klant) zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klachten kunnen worden gestuurd naar:

Klantenservice Books Unlimited VOF
o.v.v. klachtenprocedure
Assiesstraat 2/E
8011 XT Zwolle